POLITYKA PRYWATNOŚCI MERCATO DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Mercato Development sp. z o.o. (dalej Administrator) zbiera oraz przetwarza dane osobowe oraz jakie prawa przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Z uwagi na fakt, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), Administrator zachęca swoich klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Mercato Development sp. z o.o., ul. Obozowa 22 lok. U9, 01-161 Warszawa

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres Mercato Development sp. z o.o., ul. Obozowa 22 lok. U9, 01-161 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mercato-development.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.

 • Wykonanie umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, np. dotyczących nabycia nieruchomości, umowy najmu, dostawy produktów lub usług.

Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Administrator jest upoważniony do przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia rachunkowości, archiwizacji dokumentów, prawa budowlanego oraz innych obowiązków podatkowych.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych określa art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, tj.:

 • doboru oferty do potrzeb klientów Administratora,
 • optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat,
 • optymalizacji procesów obsługi sprzedaży,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • archiwalnym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. dochodzenie zaległych należności, wyjaśnienie sporów),
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
 • oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),
 • oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora),

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a twoje dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Twojego lub innej osoby fizycznej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

 • Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę oraz przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębnej zgody wymaga w szczególności:

 1. przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów handlowych Administratora), realizowane poprzez:
 • wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci oferty handlowej na wskazany adres e-mail)  – wymóg uzyskania zgody przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących (np. poprzez przedstawienie Ci oferty handlowej podczas rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Administrator będzie mógł również przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie określonych przez Administratora celów, które nie zostały wymienione w niniejszym punkcie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w innym (nowym) celu.

Poza ww. celami, informacje o preferencjach naszych klientów, np. rodzaje mieszkań czy inwestycji, metraż, preferowane miasta/dzielnice – jednak bez imion, nazwisk, adresów email i zamieszkania, czy też innych danych osobowych – przetwarzamy również w formie zbiorczej i wykorzystujemy je m.in. do tworzenia statystyk lub profili look alike, co pozwala na kierowanie informacji handlowej do podobnej grupy klientów.

 • Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Do kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:

 • podmioty przetwarzające:
 1. podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
 2. podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
 4. podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
 5. podmioty świadczące usługi prawne,
 6. likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
 7. firmy kurierskie i pocztowe,
 8. inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy.
 • niezależni odbiorcy:
 1. podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 2. podmioty świadczące usługi pośrednictwa nieruchomości i kredytowego,
 3. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 4. partnerzy handlowi, będący członkami programu lojalnościowego realizowanego przez Administratora,
 • inni uprzednio wyraźnie upoważnieni przez Ciebie odbiorcy.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem II Polityki Prywatności, w tym:

 • Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.
 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli dalsze przetwarzanie danych jest nieuzasadnione;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem.

Jeżeli sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie, o którym mowa powyżej.

Administrator informuje przy tym, że ma prawa odmówić spełnienia Twojego żądania albo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 20 zł, w sytuacji, gdy:

 • nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twojej tożsamości,
 • Twoje żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Odmowa spełniania Twojego żądania przez Administratora powinna zostać uzasadniona jednym z wyżej wymienionych powodów.

 • Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić zawarcia umowy,
 • marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych,
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne  zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi  w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.

 1. Sposób korzystania z plików „cookies”.

Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (np. komputera, smartphone-u, tabletu).

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.

Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

 • zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
 • statystycznym.

Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

 1. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 r.

Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.

DANE FIRMY

MERCATO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ul. Obozowa 22 lok. U9
01-161 Warszawa
NIP: 5252852946

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Obozowa 22 lok. U9
01-161 Warszawa

Kopiowanie, pobieranie zawartości bez zgody właściciela tej strony internetowej jest ZABRONIONE.
Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli
Copyright © 2022 MERCATO DEVELOPMENT SP. Z O.O.